Radio rulezz – Rádio funguje!

Rádio je efektívne médium, ktoré prináša výsledky s minimálnymi produkčnými nákladmi a nestavia hranice ani kreativite, napriek tomu, že pracuje len so zvukom. O to viac oslovuje svojich poslucháčov aj samotnou reklamou, keďže u poslucháčov podporuje predstavivosť a fantáziu. Tieto jeho vlastnosti a nezahltenosť reklamou navyše podporujú dôveryhodnosť tohto média….

Read More →

Stratégiu zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike schválila vláda SR

Na prechod na pozemské digitálne rozhlasové vysielanie upozorňuje Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike. Prechodom na digitálne vysielanie by sa mala odstrániť hlavná technická prekážka rozvoja rozhlasového vysielania, ktorou je nedostatok frekvencií. Digitálne rozhlasové vysielanie by sa na Slovensku mohlo začať v rokoch 2019 až 2021, počíta…

Read More →

Výnimku z kvót od licenčnej rady dostalo deväť rádií

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dňa 20. Decembra 2016 už  druhý raz v tomto roku posudzovala žiadosti rozhlasových vysielateľov o udelenie výnimky z povinného hrania slovenskej hudby a nových domácich diel. Od roku 2017 zákon vyžaduje od rádií 25 percentné zastúpenie slovenských piesní, v prípade RTVS 35 percentné. Z…

Read More →

Tlačová správa

Generálny prokurátor (ďalej ako „GP SR“), na podnet Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ďalej ako „ANRTS“) dňa 20. mája 2016, podal Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania o súlade ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii, ktorými bol od 1. apríla 2016 zavedený povinný podiel slovenských hudobných diel (kvóty) v rozhlasovom…

Read More →

Hudobné kvóty neplatia pre všetky rádiá

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dňa 12. Apríla 2016 na svojom zasadnutí posúdila 16 žiadostí rozhlasových vysielateľov a výnimku dostalo 10 žiadateľov (7 súkromných  staníc, z toho 4 z ANRTS). Všetky výnimky udelil regulátor na obmedzenú dobu (do konca aktuálneho roku), od roku 2017 nastupuje iná situácia, ktorá znamená zvýšenie kvót. Úplnú výnimku z…

Read More →

Hudobné kvóty pre slovenské hudobné diela

Dnes, 1. Apríla 2016, vstúpilo do platnosti ustanovenia týkajúce sa povinností vysielateľov vo vzťahu k slovenským hudobným dielam. Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zavádza tzv. „hudobné kvóty pre slovenské hudobné diela“….

Read More →
Slovenská hudba

Viac slovenskej hudby v rádiách

Bratislava, 14.04.2015 Návrh novely zákona, predstavil 14. Apríla 2014 na tlačovej konferencii predseda vlády SR Róbert Fico a minister kultúry SR Mareka Maďariča, o stanovení podielu slovenskej hudby v rádiách. Podiel slovenskej hudby vo vysielaní každej súkromnej rozhlasovej stanice na Slovensku by mal od budúceho roka tvoriť minimálne 20% a…

Read More →

Asociácia vysielateľov si zvolila nové vedenie.

Prezidentom sa stal Patrik ZIMAN (generálny riaditeľ FUN Rádia), FUN Rádio stálo pri zrode ANRS pred dvadsiatimi dvoma rokmi. „Je to pre mňa česť, že mi členovia Asociácie prejavili dôveru pri voľbe prezidenta v takom počte ako to urobili. Vnímam to ako veľký záväzok a verím, že budem prínosom pri…

Read More →

Príjmy Rady stanovené v rozpočte sú nereálne, Rada však nebude bezdôvodne zvyšovať pokuty

Prezidentka ANRTS, Eva Babitzová, na stretnutí (dňa 12. februára 2014) s ministrom kultúry p. Marekom Maďaričom ohľadne navýšenia rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) v položke výšky vyzbieraných pokút od vysielateľov (realita priemer za posledné roky  – 170 000€, rozpočet na rok 2014 – plán príjmov z pokút vysielateľom 340 000€) tlmočila obavy členov Asociácie,…

Read More →

ANRTS troch členov vylúčiť musela. Pripravuje podporu rádia ako mediatypu

Prezidentka ANRTS, Eva Babitzová, poskytla rozhovor, uverejnený na rádia.sk 3. februára 2014: Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc na svojom poslednom kongrese vylúčila 3 stanice. Dve z nich kroky a fungovanie ANRTS kritizovali. “ Hit FM a Šláger rádio sme museli vylúčiť, keďže sa nezúčastňovali našich kongresov dlhodobo, a preto…

Read More →