Digitalizácia rozhlasového vysielania

Vláda SR svojím uznesením č. 11 z 12. januára 2011 schválila Stratégiu prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR. V uvedenej stratégii boli z hľadiska rozhlasového vysielania popísané predovšetkým hlavné ciele a zásady prechodu a bol navrhnutý technický a časový plán prechodu z pozemského analógového na pozemské digitálne rozhlasové vysielanie.

Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v SR (ďalej len „stratégia“) reaguje na nové poznatky a pokrok v zavádzaní pozemského digitálneho rozhlasového vysielania za obdobie rokov 2011 až 2015. Popisuje najmä ciele a dosahy digitalizácie, súčasný stav rozhlasového vysielania, predpoklady úspešného prechodu, jednotlivé fázy a rámcový návrh opatrení na podporu prechodu, vrátane opatrení na úpravu legislatívy a  potrebu informačnej kampane. Zaoberá sa taktiež relevantnými vysielacími systémami, ako aj otázkami prijímacích zariadení a významnou úlohou automobilového priemyslu.

Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike

Na prechod na pozemské digitálne rozhlasové vysielanie upozorňuje Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Slovenskej republike. Prechodom na digitálne vysielanie by sa mala odstrániť hlavná technická prekážka rozvoja rozhlasového vysielania, ktorou je nedostatok frekvencií.

Materiál: „Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v SR“ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prerokovala a schválila vláda uznesením vlády SR č. 26 z 11. januára 2017

Na Slovensku sa digitálne rozhlasové vysielanie testuje od roku 2011. V rokoch 2011 – 2015 ho testoval RTVS. Koncom roka 2015 ho začala experimentálne šíriť spoločnosť Towercom, a. s. a v júli 2016 aj spoločnosť AVIS, s. r. o.

Digitálne rozhlasové vysielanie by sa na Slovensku mohlo začať v rokoch 2019 až 2021, počíta s tým stratégia jeho zavádzania. O termíne vypnutia analógu rozhodne vláda.

Prechod z analógového na digitálne vysielanie sa má realizovať v troch fázach:

  1. Fáza: predpokladané obdobie na roky 2017 až 2019, počíta sa so začiatkom digitálneho vysielania
  2. Fáza: 2019 – 2021, postupný prechod od analógového na digitálne vysielanie
  3. Fáza: 2022 – 2026, v nej ministerstvo pripraví aktualizáciu stratégie v závislosti od stavu digitalizácie. Súčasťou bude návrh termínu na úplné vypnutie analógového pozemského rozhlasového vysielania, o ktorom definitívne rozhodne vláda.

Pozemské digitálne rozhlasové vysielanie v Európe a vo svete – pravidelné vysielanie T-DAB / T-DAB+ je v súčasnosti zavedené v 19 krajinách sveta, z toho v Európe v pätnástich.


 

pdf Zákon č. 220/2007, „Digitálny zákon“
pdf Stratégia zavádzania pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v SR
pdf Vybrané základné termíny a definície
pdf Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 26 z 11. januára 2017 k Stratégii…

 

Napísali o stratégii prechodu na digitálny rozhlas:

radia.sk: VLÁDA: Kabinet odobril stratégiu prechodu na digitálny rozhlas
aktuality.sk: Vláda chce digitálny rozhlas od roku 2019, v Nórsku ho už spustili
pravda.sk: Kabinet odobril stratégiu prechodu na digitálny rozhlas
pravda.sk: Digitálny signál by mali prijímať všetci