Digitalizácia televízneho vysielania

Skupina pre digitálne vysielanie v SR

Štatút Skupiny pre digitálne vysielanie /SKDV/ v SR schvaľovaný ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v súlade so Stratégiou prechodu na analógové pozemské televízne vysielanie v SR nadobudol účinnosť dňa 21. augusta 2006.

Skupina pre digitálne vysielanie v SR založená na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (skupina už existovala pri Rade pre vysielanie a retransmisie) vytvorila štyri komisie a prebiehajú stretnutia jednotlivých komisií, ktorých cieľom je:

– prerokovať návrh zákona o digitálnom vysielaní, najmä vysvetliť nejasné ustanovenia a prerokovať zásadné výhrady jednotlivých subjektov

– hlavnou témou rokovaní technickej skupiny sú technické aspekty prechodu z analógového na digitálne vysielani

– prerokovanie možností finančnej podpory zo strany štátu v procese zavádzania digitálneho vysielania.

 

ANRTS nominovalo do jednotlivých komisii nasledovných členov:

technická komisia: František Maron (Rádio EXPRES), náhradník Miroslav Havlíček (TV JOJ)

legislatívna komisia: Václav Mika (prezident ANRTS, TV Markíza) náhradník Tomáš Kamenec (právnik ANRTS)

informačná a finančná komisia: Matej Ribanský (TV JOJ), náhradník Zuzana Šangalová (sekretár ANRTS)

 Zákon digitalizácie, verejnoprávny multiplex, plán prechodu

Asociácia našla spoločnú pozíciu pri riešení tohto zákona a pripravila razantné oficiálne stanovisko súkromných vysielateľov /pripravili právnici: p.Kamenec – ANRTS, p.Ďurček – TV JOJ/ k problematike koncepcie vytvorenia tzv. verejnoprávneho multiplexu v rámci predloženého zákona o digitálnom vysielaní nakoľko sa jedná o novú tému.

Stanovisko ANRTS bolo zaslané:

MK SR – p. M.Maďarič (minister), I.Ševčík (štátny tajomník), N.Sláviková (genererálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie), R.Kutaš (vedúci legislatívnej skupiny SKDV)

STV – p.Reha (generálny riaditeľ), p.Bobocký (Rada STV)

SRO – p.Zemková (generálna riaditeľka), p.Talian (Rada SRO)

TÚ SR – p.Vavro (hovorca, technická skupina SKDV)

ST – p.D.Dodok (informativno-finančná skupina SKDV)

Stratégie, Trend, Digimédia.

 Ambíciou Asociácie je, aby došlo k dohode o podmienkach definovania a postupu zriadenia multiplexu verejnej služby.


 

pdf Zákon č. 220/2007, „Digitálny zákon“
pdf Stanovisko ANRTS
pdf Memorandum