Zákony

Základnými zákonmi, ktorými sa riadi reklama na Slovensku sú:
 
pdf Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
pdf Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
pdf Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
pdf Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii
pdf Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní ) v znení neskorších predpisov
pdf Zákon 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Niektoré ďalšie zákony, ktoré ovplyvňujú oblasť marketingovej komunikácie a vysielateľov:
 
pdf Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
pdf Zákon č. 171/2006 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pdf Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
pdf Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
pdf Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
pdf Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 
Aktualizácia: 2016