Stanovy

S  T  A  N  O  V  Y

Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska

(úplné znenie stanov po zmenách schválených 43. Kongresom, dňa 11.5.2016)

PREAMBULA

Vychádzajúc z dobrej vôle spojiť úsilie pri podpore duálneho vysielania v SR, pri slobodnom šírení informácií, ako aj v snahe hľadať spoločné riešenia problémov pri prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku, sme sa rozhodli založiť Asociáciu nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska.

I. Úvodné ustanovenie

Zakladajúci členovia Asociácie nezávislých rozhlasových staníc Slovenska sa na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 1992, konanom v Bratislave, dohodli na pôvodnom znení stanov, ktoré boli novelizované na 13. Kongrese dňa 14. 10. 1997 v Trnave do podoby Stanov Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ďalej len: Asociácia).

II. Názov a sídlo

(1) Názov Asociácie znie: „Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska“, v skratke „ANRTS“.

(2) Cudzojazyčná modifikácia názvu v anglickom jazyku znie: „Slovak Independent Broadcasters Association“, v skratke „SIBA“.

(3) Sídlo Asociácie je: „Grösslingova 63, 811 09 Bratislava.

III. Právna forma

Asociácia je záujmovým združením právnických osôb v zmysle ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

IV. Založenie a vznik

(1) Asociácia bola založená na ustanovujúcom zhromaždení, konanom dňa 15. 12. 1992 v Bratislave, zakladajúcimi členmi, uvedenými v nasledujúcom článku týchto stanov.

(2) Asociácia vznikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Bratislave, ktorým sa povolí zápis Asociácie do zoznamu združení.

V. Zakladajúci členovia

Zakladajúcimi členmi Asociácie sú:

 1. FUN RADIO, združenie, Bratislava, Leškova 5
 2. RADIO TWIST, a.s., Šalviova 1, Bratislava
 3. RADIO RAGTIME, org. zložka Fil. fak., Bratislava, Štúrova 9
 4. RADIO R.M.C. – CENZA, spol. s r.o., Záhrebská 11, Bratislava
 5. KLASSIC RADIO, spol. s r.o., Ventúrska 10, Bratislava
 6. FM RADIO D.C.A, spol. s r.o., 018 41 Dubnica nad Váhom
 7. RADIO TATRY – I.L.C., spol. s r.o., Farbiarska 2, Poprad

VI. Doba trvania

Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú.

VII. Predmet činnosti

(1) Asociácia vykonáva nasledovné činnosti:

 • dbá o presadzovanie nezávislého šírenia informácií a nezávislého rozhlasového a televízneho vysielania,
 • zastupuje svojich členov pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi miestnej správy, organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, so šíriteľmi rozhlasového a televízneho signálu a ďalšími subjektmi v SR a v zahraničí,
 • vstupuje do medzinárodných organizácií, ktoré súvisia s prevádzkou rozhlasových a televíznych staníc a presadzuje záujmy svojich členov,
 • popularizuje a propaguje činnosť Asociácie i jej členov v SR i v zahraničí,
 • na požiadanie zaujíma stanovisko pri spore medzi členmi Asociácie.

(2) Členovia Asociácie, ktorí sú vysielateľmi televíznej programovej služby sú združení v televíznej sekcii Asociácie. Členovia Asociácie, ktorí sú vysielateľmi rozhlasovej programovej služby sú združení v rozhlasovej sekcii Asociácie.

VIII. Úprava majetkových pomerov

(1) Asociácia nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Jej príjmami sú najmä členské príspevky jej členov, dary a príspevky právnických a fyzických osôb.

(2) Hospodárenie Asociácie vedie Rada Asociácie podľa rozhodnutí Kongresu.

(3) Každý člen Asociácie je povinný zaplatiť ročný členský príspevok určený v súlade s týmito stanovami. Ak Kongres Asociácie nerozhodne inak členský príspevok je splatný vždy najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa členský príspevok platí.

(4) V prípade zániku členstva v Asociácii v priebehu kalendárneho roka, je člen Asociácie, ktorému skončilo členstvo v Asociácii povinný zaplatiť alikvotnú časť členského príspevku za obdobie kalendárneho roka, počas ktorého bol členom Asociácie. Ak člen Asociácie zaplatil celý členský príspevok a následne mu zaniklo členstvo v Asociácii, Asociácia vráti alikvotnú časť členského príspevku bývalému členovi Asociácie do 30 dní od zániku členstva v Asociácii.

IX. Vznik členstva

(1) Členom Asociácie môže byť iba právnická osoba, ktorá je vysielateľom rozhlasovej programovej služby alebo vysielateľom televíznej programovej služby na základe licencie v zmysle Zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

(2) O prijatí za člena Asociácie rozhoduje Kongres Asociácie na základe žiadosti žiadateľa a vyjadrenia Rady Asociácie. Žiadosť o prijatie za člena musí podpísať štatutárny orgán žiadateľa a musí k nemu pripojiť výpis, alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného  registra, právoplatnú licenciu pre rozhlasové alebo televízne vysielanie. Žiadateľ je povinný preukázať, že spĺňa všetky podmienky členstva v Asociácii podľa ods. (1) tohto článku.

(3) Asociácia môže rozhodnúť o podmienenom prijatí za člena žiadateľa, ktorý nespĺňa všetky podmienky členstva týkajúce sa zápisu v Obchodnom registri podľa ods. (2) tohto článku. Takto prijatý člen Asociácie sa stáva riadnym členom dňom, kedy doručí Asociácii doklady o splnení podmienok členstva a týmto dňom taktiež nadobúda práva člena Asociácie.

(4) Rozhodnutie Kongresu o odmietnutí a prijatí za člena Asociácie je konečné.

X. Zánik členstva

(1) Členstvo v Asociácii zaniká:

 • zánikom člena ako právneho subjektu,
 • zánikom alebo odňatím licencie na prevádzkovanie rozhlasového vysielania alebo televízneho vysielania podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,
 • vylúčením člena rozhodnutím Kongresu,
 • zánikom členstva pre neplatenie členského príspevku.

(2) Pri zániku členstva ako právneho subjektu zaniká jeho členstvo v Asociácii ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o povolení zápisu do Obchodného registra vstupu člena do likvidácie.

(3) Členstvo v Asociácii zaniká u člena, ktorému zanikla licencia na prevádzkovanie rozhlasového vysielania alebo televízneho vysielania alebo bola odňatá licencia na prevádzkovanie rozhlasového vysielania alebo televízneho vysielania ku dňu zániku alebo odňatia príslušnej licencie.

(4) Členstvo v Asociácii zaniká na základe žiadosti člena o zánik členstva podpísanej orgánom oprávneným v mene člena konať. Podpis pod žiadosťou musí byť úradne overený, inak je žiadosť neplatná. Členstvo zaniká ku dňu, kedy bola platná žiadosť doručená Rade Asociácie.

(5) Členstvo v Asociácii zaniká rozhodnutím Kongresu Asociácie o vylúčení člena z Asociácie. Kongres môže vylúčiť člena z Asociácie výlučne v prípadoch, keď člen nespĺňa podmienky členstva v Asociácii v zmysle článku IX. ods. (1) týchto stanov, nedodržiava tieto stanovy, rozhodnutia Kongresu a Rady Asociácie, preukázateľne koná nekalosúťažne a poškodí tak činnosť iného člena Asociácie, koná v rozpore so záujmami Asociácie, alebo sa dlhšiu dobu nezúčastňuje na činnosti Asociácie a zasadnutí Kongresu. Návrh na vylúčenie člena z Asociácie predkladá Kongresu Rada alebo niektorý člen Asociácie.

(6) Rozhodnutie Kongresu o vylúčení a zániku členstva v Asociácii je konečné.

(7) Rada Asociácie môže rozhodnúť o podmienečnom zániku členstva člena Asociácie, ktorý je najmenej tri mesiace v omeškaní so zaplatením členského príspevku alebo akejkoľvek jeho časti. V takomto prípade sa dotknutému členovi Asociácie zvyšuje členský príspevok na daný rok o 20% určenej výšky ročného členského príspevku. Rada oznámi toto svoje rozhodnutie písomne dotknutému členovi.

XI. Rozhodnutie o vzniku a zániku členstva

(1) O vzniku a zániku členstva v zmysle článku IX. a článku X. ods. (3) a (5) týchto stanov, rozhoduje Kongres na svojom zasadnutí dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.

(2) Rozhodnutia Kongresu o prijatí, zamietnutí žiadosti o prijatí a vylúčení člena z Asociácie sú právoplatné dňom, kedy Kongres takto rozhodol a prijatý člen zaplatil členský príspevok. Rada Asociácie zašle dotknutému členovi výpis zo zápisnice zasadnutia Kongresu, týkajúci sa predmetného rozhodnutia.

(3) O podmienečnom zániku členstva podľa čl. X. ods. (7) týchto stanov rozhoduje Rada Asociácie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Ak Rada alebo Kongres Asociácie nerozhodne inak, v prípade, ak člen nezaplatí členský príspevok zvýšený v zmysle článku X. ods. (7) týchto stanov alebo jeho akúkoľvek časť do 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia o podmienečnom zániku členstva v Asociácii členstvo takéhoto člena v Asociácii zaniká.

XII. Práva člena Asociácie

Člen Asociácie má tieto práva:

 • zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutí Kongresu Asociácie,
 • navrhovať, voliť a byť volený za Prezidenta, Viceprezidenta a člena Rady Asociácie,
 • zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý bol zvolený do Rady Asociácie, na rokovaní a rozhodovaní tohto orgánu Asociácie,
 • zúčastňovať sa na rokovaní Rady Asociácie, pokiaľ sa rokuje o ňom,
 • podávať návrhy a vyjadrovať sa k všetkým závažným záležitostiam súvisiacim s Asociáciou a jej činnosťou,
 • žiadať Asociáciu o pomoc, spoluprácu a súčinnosť v záležitostiach súvisiacich s prevádzkovaním rozhlasového a televízneho vysielania,
 • byť informovaný o činnosti Asociácie,
 • podieľať sa pri zrušení Asociácie na rozdelení likvidačného zostatku jej majetku.

XIII. Povinnosti člena Asociácie

Člen Asociácie je povinný:

 • dodržiavať tieto stanovy a riadiť sa rozhodnutiami Kongresu Asociácie a Rady Asociácie,
 • riadne platiť členské príspevky.

XIV. Orgány Asociácie

Orgány Asociácie sú:

 • Kongres,
 • Rada,
 • Viceprezident pre Rozhlasovú sekciu,
 • Viceprezident pre Televíznu sekciu,

XV. Kongres Asociácie

(1) Kongres Asociácie je najvyšším orgánom Asociácie, tvoria ho všetci členovia Asociácie.

(2) Zasadnutie Kongresu zvoláva Rada na základe svojho rozhodnutia elektronicky prostredníctvom e–mailu, faxom alebo doporučeným listom obsahujúcim miesto, čas a predpokladaný program zasadnutia. Pozvanie na zasadnutie musí byť odoslané všetkým členom Asociácie najmenej 30 dní pred dňom konania zasadnutia. Zasadnutie Kongresu Asociácie musí byť zvolané aspoň dvakrát ročne. Rada zvoláva zasadnutie Kongresu, ak to považuje sama za účelné. Rada je povinná zvolať zasadnutie Kongresu ak o to požiada 30% členov, Prezident alebo jeden z Viceprezidentov. V tomto prípade musí byť zasadnutie zvolané v lehote do 60 dní od doručenia takejto žiadosti Rade Asociácie.

(3) Kongres rozhoduje na svojom zasadnutí formou verejného hlasovania a to dvojtretinovou väčšinou všetkých prítomných členov. Každý člen Asociácie má pri hlasovaní na Kongrese jeden hlas.

(4) Kongres Asociácie je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná aspoň dvojtretinová väčšina všetkých členov Asociácie. Zasadnutie Kongresu vedie Prezident Asociácie, alebo ním poverený člen Rady. Na zasadnutí môžu byť prítomné po dve osoby za každého člena Asociácie, zapisovateľ zasadnutia a iné osoby, o ktorých účasti rozhodne Kongres.

(5) O zasadnutí Kongresu Asociácie spíše zapisovateľ zasadnutia vymenovaný Radou Asociácie zápisnicu, ktorú po zasadnutí Kongresu podpíše osoba, oprávnená konať v mene Asociácie. Zápisnica musí obsahovať všetky rozhodnutia Kongresu a iné skutočnosti, ktoré boli predmetom zasadnutia Kongresu. Rada zašle kópiu zápisnice a prezenčnej listiny všetkým členom Asociácie bezodkladne po ukončení zasadnutia formou doporučeného listu. Výpisy zo zápisnice zasadnutia Kongresu zašle Rada aj osobám, o ktorých prijatí a neprijatí za člena alebo vylúčení rozhodol Kongres.

(6) Kongres Asociácie rozhoduje najmä o:

 • činnosti Asociácie,
 • zmenách stanov,
 • prijímaní a vylučovaní členov Asociácie,
 • vymenovaní a odvolaní členov Rady Asociácie, Viceprezidentov a Prezidenta Asociácie,
 • vstupe Asociácie do medzinárodných organizácií,
 • určení výšky a splatnosti členských príspevkov,
 • určení prípadných odmien členom Rady Asociácie, Viceprezidentom a Prezidentovi Asociácie,
 • schválení ročnej účtovnej uzávierky,
 • zrušení Asociácie,
 • iných otázkach zverených mu právnymi predpismi, alebo týmito stanovami.

Kongres môže časť svojich právomocí postúpiť Rade Asociácie svojím rozhodnutím.(8) Členovia Asociácie môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Kongresu. Návrh uznesenia predkladá členom Asociácie na vyjadrenie Prezident, Viceprezident, alebo spoločne minimálne 5 členovia Asociácie, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia Asociácie zasielajú elektronickou poštou na adresu Asociácie. Ak sa člen Asociácie nevyjadrí v určenej lehote, platí, že s návrhom nesúhlasí. Prezident alebo Viceprezident oznámia bezodkladne všetkým členom Asociácie výsledky hlasovania. Väčšina sa počíta z celkového počtu členov Asociácie. Na prijatie rozhodnutia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov.

XVI. Rada Asociácie

(1) Rada je štatutárnym a výkonným orgánom Asociácie.

(2) Rada má  minimálne 3 členov a maximálne 6 členov volených Kongresom vždy na dobu 3 rokov. Okrem členov volených Kongresom sú členmi Rady aj Prezident a Viceprezidenti. Každý člen Asociácie môže byť v Rade zastúpený najviac jedným členom. Členom Rady Asociácie voleným Kongresom môže byť iba osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, kontrolným orgánom resp. členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu člena Asociácie alebo je v pracovnom pomere alebo v inom zmluvnom vzťahu k členovi Asociácie. Členom Rady Asociácie nemôže byť osoba zastupujúca člena Asociácie, ktorý nemá uhradené všetky splatné členské príspevky.

(3) Do právomoci Rady Asociácie patrí:

 • rozhodovanie o bežných prevádzkových a hospodárskych záležitostiach Asociácie,
 • obrana záujmov Asociácie a oprávnených záujmov jej členov medzi zasadnutiami Kongresu Asociácie,
 • zastupovanie Asociácie vo vzťahoch voči tretím osobám,
 • vedenie zoznamu členov Asociácie,
 • zvolávanie zasadnutí Kongresu Asociácie a ich organizácia,
 • poskytovanie potrebných informácií členom Asociácie,
 • informovanie Kongresu o svojej činnosti medzi zasadnutiami Kongresu,
 • ohlasovanie príslušnému orgánu zmeny v zápise v registri združení,
 • rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jej právomoci zveril Kongres, alebo tieto stanovy.

Rada môže časť svojich právomocí postúpiť Prezidentovi alebo niektorému z Viceprezidentov svojím rozhodnutím.

(4) Rada je povinná pri svojej činnosti dodržiavať rozhodnutia Kongresu a ustanovenia stanov Asociácie.

(5) Rada je povinná prizvať na svoje rokovanie toho člena Asociácie, o ktorom sa rokuje.

(6) Spôsob zvolávania, rokovania a rozhodovania Rady Asociácie stanoví Rada svojím rozhodnutím.

(7) Členovia Rady sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach Rady. Ak sa člen Rady volený Kongresom bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe rokovania Rady, jeho členstvo v Rade zanikne.

(8)Ak klesne počet členov Rady volených Kongresom pod počet stanovený podľa ods. (2) je Prezident, Viceprezident alebo najstarší člen Rady povinný a oprávnený zvolať zasadnutie Kongresu.

(9) Funkcia  člena Rady voleného Kongresom zaniká:

 • zánikom členstva v Asociácii člena Asociácie, s ktorým je člen Rady volený Kongresom v pracovnom pomere alebo inom zmluvnom vzťahu,
 • zánikom pracovného pomeru alebo iného zmluvného vzťahu člena Rady voleného Kongresom s členom Asociácie,
 • skončením výkonu funkcie štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu člena Asociácie,
 • skončením výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu alebo člena kontrolného orgánu člena Asociácie,
 • uplynutím funkčného obdobia; v takomto prípade zaniká funkcia člena Rady až zvolením nového člena Rady,
 • vzdaním sa funkcie.

(10) Členovia Rady môžu rozhodnúť o udelení čestného členstva v Rade osobe, ktorá sa výraznou mierou svojou činnosťou a osobnou angažovanosťou zaslúžila o rozvoj rozhlasového a/alebo televízneho prostredia v Slovenskej republike. Na čestného člena Rady sa nevzťahujú práva, povinnosti a podmienky ustanovené v článku XVI.

(11) Rada je uznášania schopná ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a Prezident alebo Viceprezident. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Rady.

(12) Rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo jej rokovaní. Návrh uznesenia predkladá členom Rady na vyjadrenie, ktorýkoľvek jej člen, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia Rady zasielajú elektronickou poštou na adresu Asociácie. Ak sa člen Rady nevyjadrí v určenej lehote, platí, že s návrhom nesúhlasí. Prezident alebo Viceprezident oznámia bezodkladne všetkým členom Rady výsledky hlasovania. Väčšina sa počíta z celkového počtu členov Rady. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.

XVII. Prezident a Viceprezident Asociácie

(1) Prezident a Viceprezidenti sú volení Kongresom vždy na dobu 3 rokov. Prezidentom a Viceprezidentom nemôže byť osoba zastupujúca člena Asociácie, ktorý nemá uhradené všetky splatné členské príspevky.

(2) Kandidáta na Viceprezidenta pre Televíznu sekciu je oprávnený navrhnúť Kongresu člen Asociácie – vysielateľ televíznej programovej služby. Za Viceprezidenta pre Televíznu sekciu môže byť zvolená iba osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, kontrolným orgánom resp. členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu člena Asociácie – vysielateľom televíznej programovej služby alebo je v pracovnom pomere alebo v inom zmluvnom vzťahu k takémuto členovi Asociácie.

(3) Kandidáta na Viceprezidenta pre Rozhlasovú sekciu je oprávnený navrhnúť Kongresu člen Asociácie – vysielateľ rozhlasovej programovej služby. Za Viceprezidenta pre Rozhlasovú sekciu môže byť zvolená iba osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, kontrolným orgánom resp. členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu člena Asociácie – vysielateľom rozhlasovej programovej služby alebo je v pracovnom pomere alebo v inom zmluvnom vzťahu k takémuto členovi Asociácie

(4) Kandidáta na Prezidenta je oprávnený navrhnúť Kongresu ktorýkoľvek člen Asociácie. Kandidát na Prezidenta musí mať preukázateľné skúsenosti s vysielaním  na základe licencie.

(5) Prezident zastupuje Asociáciu navonok vo vzťahoch s tretími osobami. V prípade jeho neprítomnosti zastupuje Asociáciu navonok jeden z Viceprezidentov.

(6) Prezident a Viceprezidenti informujú o svojej činnosti Radu Asociácie a sú povinní riadiť sa jej rozhodnutiami a rozhodnutiami Kongresu.

(7) V prípade zániku funkcie Prezidenta bude do konania Kongresu vykonávať funkciu Prezidenta Viceprezident určený Radou. V prípade zániku funkcie Viceprezidenta zvolí do konania Kongresu Rada za nového Viceprezidenta jedného z členov Rady. Ustanovenia ods. (2) a (3) sa použijú primerane.

(8) Ak nie je určené inak, pre zánik funkcie Prezidenta a Viceprezidentov sa primerane použijú ustanovenia čl. XVI. ods. (9) týchto stanov.

XVIII. Konanie v mene Asociácie

Asociáciu vo vzťahoch k tretím osobám zastupuje a v jej mene navonok koná a podpisuje Prezident, alebo v čase jeho neprítomnosti Viceprezident určený Radou.

XIX. Ručenie za záväzky Asociácie

Asociácia ručí za svoje záväzky len do výšky svojho majetku. Členovia za záväzky Asociácie neručia.

XX. Zánik Asociácie

(1) Asociácia zaniká výmazom z registra združení na základe rozhodnutia Kongresu, po vykonanej likvidácii majetku.

(2) Likvidačný zostatok majetku Asociácie bude rozdelený medzi jej členov rovnakým dielom.

XXI. Záverečné ustanovenia

(1) Zakladajúci členovia Asociácie sa dohodli na vstupnom členskom príspevku do Asociácie vo výške 5.000,- Sk (t.j. 166,- EUR) u každého člena.

(2) Tieto stanovy môžu byť zmenené výhradne rozhodnutím Kongresu Asociácie.

(3) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia ustanovujúcim zhromaždením Asociácie.

(4) Prezident Asociácie navrhne bezodkladne Okresnému úradu v Bratislave zápis Asociácie do registra združení podľa ustanovení § 20 ods. (1) a (2) Občianskeho zákonníka.