Čo je ANRTS?


Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc Slovenska („Asociácia“) založili dňa 15. 12. 1992 v Bratislave siedmi držitelia prvých licencií na rozhlasové vysielanie, ktoré udelila v máji toho istého roku komisia vlády SR. Zakladajúcimi členmi Asociácie boli: FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio RAGTIME, RMC Rádio, Klassic Rádio, Rádio D.C.A. a Rádio TATRY.

in_text_px04_100

V roku 1997 rozšírila Asociácia svoju pôsobnosť i na oblasť terestriálneho televízneho vysielania a stala sa Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska („ANRTS“), cudzojazyčná modifikácia názvu: Slovak Independent Broadcasters Association, („SIBA“).

ANRTS je záujmovým združením právnických osôb, je to organizácia s dobrovoľným členstvom a princípom výberovosti. Členstvo musí byť schválené najvyšším orgánom ANRTS – Kongresom. ANRTS združuje inak konkurenčné subjekty za účelom spoločného postupu pri rokovaniach s Orgánmi štátnej správy (Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, Parlamentné komisie, Výbory Parlamentu, Telekomunikačný úrad SR), ktorých činnosť zasahuje do oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, TRI R, a.s. (pôvodne Rádiokomunikácie), verejnoprávnymi médiami, ďalšími združeniami pôsobiacimi v oblasti médií a reklamy, európskymi štruktúrami súvisiacimi so súkromným vysielaním.

ANRTS uzatvára v záujme svojich členov rámcové dohody s autorskými ochrannými organizácia SOZA, SLOVGRAM, OZIS a LITA, poskytuje svojim členom právny servis (zákony, digitalizácia) a zázemie, ktoré im umožňuje byť v duálnom systéme rovnocenným partnerom verejnoprávnym inštitúciám. ANRTS je dôležitou informačnou a propagačnou základňou v oblasti súkromného vysielania

ANRTS je jedným zo zakladajúcich členov Rady pre reklamu, združenia vytvoreného za účelom regulovania etickej úrovne vysielaných a uverejňovaných reklám.

V zahraničí je členom EASA (The European Advertising Standards Alliance, európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti reklamy so sídlom v Bruseli, cieľom EASA je zastupovať záujmy oblasti marketingovej komunikácie pri tvorbe európskej legislatívy) a pozorovateľom v AER (The Association of Europe Radios). Usporadúva semináre a workshopy.

in_text_px02_100

Členom sa môže stať akákoľvek právnická či fyzická osoba zapísaná do obchodného registra, ktorá:

– je vysielateľom rozhlasovej programovej služby alebo vysielateľom televíznej programovej služby na základe licencie súkromného vysielania

– splní formálne podmienky prijatia požadované stanovami ANRTS

– jej členstvo bolo schválené Kongresom ANRTS

 

Kongres volí radu Asociácie a prezidenta na trojročné funkčné obdobie ( 24. 10. 2017 v Bratislave na 46. kongrese ANRTS, sa konala ostatná voľba, obdobie: október 2017 – október 2020).

V súčasnej dobe má ANRTS 19 členov (16 rozhlasových a 3 televíznych vysielateľov) a štyroch členov Rady ANRTS.

ANRTS je členom:

100-CIF

 

 

100-RPR