Marketingová superstar Mark Ritson odštartuje v Prahe svoju európsku tour

Asociácie komerčných televízií (AKTV) pokračuje vo svojich osvetových aktivitách a na jeseň usporiada svoju už tretiu konferenciu určenú marketingovým profesionálom. Tento krát prvýkrát spojí svoje sily so slovenskou Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS), aby spoločne umožnili českým a slovenským marketérom si naživo vypočuť jednu z najvýraznejších marketingových osobností súčasnosti, austrálskeho profesora Marka Ritsona. Okrom neho na konferencii s názvom „Boost Your Media Performance“ vystúpi tiež riaditeľka výskumu britského Thinkboxu Nicole Greenfield-Smith, marketér Chris Goldson z britskej komerčnej jednotky ITV a o aktuálnych témach prehovoria zástupcovia českých a slovenských zadávateľov v klientskom panely.
Moderovať konferenciu bude Petr Šimůnek.

Praha/Bratislava, 4. septembra 2018 – V minulom roku odštartovala AKTV svoju činnosť konferenciou zameranou na najrozšírenejšie mýty o televíznej a online reklame prezentáciou britského guru efektivity Lese Bineta. Na začiatku tohto roku prišla na pozvanie AKTV predstaviť závery svojho výskumu o účinkoch reklamy na rôznych platformách austrálska profesorka Karen Nelson-Field. Hlavnou hviezdou v poradí tretej konferencie AKTV, ktorá sa bude konať 1. októbra 2018 v Prahe, bude univerzitný profesor a marketingový expert Mark Ritson.

Okrem svetovo uznávaného odborníka Marka Ritsona vystúpi na konferencii aj vedúci výskumu britskej marketingovej asociácie Thinkbox Nicole Greenfield-Smith, ktorá predstaví závery svojho tohtoročného výskumu Profit Ability: the business case for advertising. O svojich najlepších best practice sa s hosťami konferencie podelí Chris Goldson, Director of Creative Works and Commercial Marketing, z najsledovanejšej britskej komerčnej TV skupiny ITV a dôraz na české a slovenské podmienky a potreby odhalíme spoločne s diskutérmi v klientskom panely.

Po nadšených reakciách na naše predchádzajúce akcie sme sa tento krát rozhodli koncept našej konferencie rozšíriť na viac tém a rečníkov, prizvať k organizácii i našich slovenských kolegov a dát tak možnosť zúčastniť sa jej väčšiemu množstvu záujemcov. Naším cieľom je sprostredkovať zadávateľom v České republike a na Slovensku najnovšie poznatky priamo z úst popredných svetových expertov, ktorí v České republike obvykle nevystupujú, bez toho aby na podobnú konferenciu museli odísť do Londýna alebo do Paríža,“ hovorí Jan Vlček, predseda AKTV.

Na našu prvú spoločnú česko-slovenskú konferenciu sa osobne veľmi teším, a to najmä na našich hviezdnych rečníkov, popredných marketingových odborníkov známych z veľkých zahraničných konferencií. Je to unikátna príležitosť pre nás i našich hostí dostať sa k najmodernejším poznatkom a trendom, ktoré nám potom budú nápomocné aj v lokálnom biznise,“ dodáva Marcel Grega, prezident ANRTS.

Mediálnymi partnermi konferencie sú Hospodárske noviny, odborný server Mediaguru.cz a slovenský odborný mesačník Stratégie.

Viac informácií nájdete na webových stránkach: www.AKTV.cz/konference.

Mark Ritson je profesorom marketingu na Melbourne Business School a hosťujúcim profesorom marketingu na Singapurské univerzite managementu a ďalších popredných svetových obchodných školách. Má doktorské štúdium z oblasti marketingu z Lancaster. Je široko uznávaný ako jeden z najlepších svetových marketingových expertov.
Okrem akademickej sféry sa v praxi Mark venuje tiež stratégiám značiek, prieskumu trhu, segmentácií, CRM alebo marketingové komunikácii. Trinásť rokov pracoval ako interní expert pre LVMH – najväčšia skupinu luxusného tovaru, do ktorej patria značky ako Louis Vuitton, Dom Perignon, Fendi, Tag Heuer, Dior a Hennessy.
Mark je tiež viac ako 10 rokov pravidelným „stĺpkarom“ Marketing Week, za svoju žurnalistickú i akademickú prácu je držiteľom množstva ocenení, vrátane jednej z najprestížnejších marketingových cien Ferber Award za svoju doktorskú prácu.

Kontakty:
Marie Fianová
Tajemník AKTV
marie.fianova@aktv.cz
Zuzana Šangalová
sekretár ANRTS
sangalova@anrts.sk

 

 

Marketing Superstar Mark Ritson Will Start his European Tour in Prague

The Association of Commercial Televisions has been continuing their education activities by organizing their third conference aimed at marketing professionals in the fall. For the first time they will join forces with the Slovakia’s Association of Independent Radio and TV Stations (ANRTS) to give Czech and Slovak marketers the opportunity to hear one of the most outstanding contemporary marketing experts, Australian professor Mark Ritson, live. In addition to him, the conference “Boost Your Media Performance“ will host the head of research at Thinkbox, GB, Nicole Greenfield-Smith, marketer Chris Goldson from the British commercial leader ITV, and other representatives of Czech and Slovak advertisers, who will speak about up-to-date topics within the client panel. Petr Šimůnek will be the host of the conference.

Prague, September 4, 2018 – Last year, AKTV began their operations with a conference on the most common myths about television and online advertising with a presentation by Les Binet, British effectivity guru. At the beginning of this year, Australian professor Karen Nelson-Field accepted AKTV’s invitation to came and present the results of her research on effects of advertising via various platforms. The star of the third conference, which will take place on October 1st in Prague, will be university professor and marketing expert Mark Ritson.

Apart from world-recognized expert Mark Ritson, the conference will also host the head of research at the British marketing association Thinkbox Nicole Greenfield-Smith, who will present the results of this year’s research Profit Ability: the business case for advertising. Chris Goldson, Director of Creative Works and Commercial Marketing, from the most watched British commercial TV Group ITV, will share his best practice with the participants of the conference. Together with discussion participants in the client panel, we will discover the focus on Czech and Slovak conditions and needs.

After enthusiastic reaction to our previous event we decided to expand the concept of our conference to more topics and speakers, invite our Slovak colleagues as co-organizers, and thus give the opportunity to participate to significantly more interested parties. Our goal is to provide Czech and Slovak advertisers with the newest findings directly from leading world experts, who do not usually present in the Czech Republic, without the necessity of travel to London or Paris,” says Jan Vlček, AKTV President.

I’m personally very excited about our first Czech-Slovak conference, in particular about our star speakers, leading marketing experts renown from major conferences abroad. It is a unique opportunity for us, as well as our guests, to get access to the newest findings and trends which will then help us in local business, too,” adds Marcel Grega, ANRTS President.

Media partners of the conference are Hospodářské noviny, industry-focused website Mediaguru.cz, and Slovak marketing and media magazine Stratégie.

For more information please go to www.AKTV.cz/konference.

Mark Ritson is a Professor of Marketing at Melbourne Business School and Adjunct Professor of Marketing at Singapore Management University and other world leading business schools. He has a PhD in Marketing from Lancaster University. He is widely acknowledged as one of the world’s best marketing experts. Outside the academic sphere, Mark has worked in brand strategy, market research, segmentation, CRM, and marketing communication. He has worked as an in-house expert for LVMH – the largest luxury group, which includes Louis Vuitton, Dom Perignon, Fendi, Tag Heuer, Dior and Hennessy.
Mark has been writing columns for Marketing Week regularly for 10 years. He has received numerous awards, both for journalism and academic work, including one of the most prestigious prizes in marketing, the Ferber Award, for his doctoral thesis.

Contacts:
Marie Fianová
Tajemník AKTV
marie.fianova@aktv.cz
Zuzana Šangalová
sekretár ANRTS
sangalova@anrts.sk