Hudobné kvóty pre slovenské hudobné diela

Dnes, 1. Apríla 2016, vstúpilo do platnosti ustanovenia týkajúce sa povinností vysielateľov vo vzťahu k slovenským hudobným dielam.

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zavádza tzv. „hudobné kvóty pre slovenské hudobné diela“.

Zákon zároveň ustanovuje prechodné obdobie, od 1. apríla 2016 do 31. 12.2016, kedy je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť 20 %.
(1) V období od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplné vylúčené.

Podľa novely zákona o vysielaní a retransmisii „slovenské hudobné dielo“ je hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

Relevantný  čas vysielania pre výpočet podielu odohraných hudobných diel sa upravuje podľa § 28b nasledovne:
28b ods. 1: Slovenským hudobným dielam je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.
28b ods. 2: Na účely výpočtu podielu podľa odseku 1 sa časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac.
28b ods. 3: Do podielu podľa odseku 1 sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 hod. do 24.00 hod., ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.

Uvedené znamená, že vysielateľ musí z času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za 24 hodín, napr. z 19 hod./denne, 570 hod./mesiac vyčleniť 25% času pre slovenské diela, teda 142,5 hodiny musí byť vysielaná slovenská hudba, to iba v prípade, že všetky slovenské diela by boli odvysielané v čase 6.00 hod. až 24.00 hod.

 „Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel,“ píše sa ďalej v zákone, ktorý za nové slovenské hudobné dielo považuje „hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti“.

K  31. Marcu 2016 požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) o výnimku z kvót na vysielanie slovenskej hudby vysielatelia 16 rádií, z toho 7 členov ANRTS:

 • GES Slovakia, s.r.o. ( Rádio Anténa Rock ),
 • Europa 2, a.s. ( Europa 2 ),
 • Corporate Legal, s. r. o. (Rádio Vlna),
 • Expres, k.s. (Expres),
 • Radio, a.s. (Fun Radio)
 • Best FM Media spol. s r.o. (Rádio Best FM),
 • Radio ON s.r.o. (Aligator – Classic rock radio),

Rádio a televízia Slovenska ( RTVS – 4 ):

 • Rádio Devín, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina

Súkromní vysielatelia :

 • Radio One Rock, s.r.o. ( Radio One Rock ),
 • Radio Rock, s.r.o. ( Radio One Retro),
 • Radio One, s.r.o. ( Rádio One ),
 • Marek Petráš (Rádio Košice),
 • S.M. group s.r.o. (Rocková republika)
 • RTVS (Rádio Devín, Rádio Patria, Rádio Pyramída, Rádio Regina).

Licenčná rada sa na svojom jarnom zasadnutí, 22. marca 2016, zaoberala žiadosťami siedmych rozhlasových vysielateľov o udelenie výnimky v súvislosti s touto novelou zákona.  Z rádiových členov ANRTS boli na zasadnutí posudzované štyri ( zo siedmych ) žiadostí o udelenie výnimky v súvislosti s kvótami:

 • EUROPA 2, a.s., ( Rádio EUROPA 2 ),
 • RÁDIO, a.s., ( FUN Rádio ),
 • GES Slovakia, s.r.o., ( Rádio Anténa Rock )
 • Best FM Media, s.r.o.( Rádio Best FM )

O prípadnom udelení výnimky budú členovia RVR rozhodovať až na ďalšom zasadnutí, ktoré sa koná: 12. apríla 2016.